TECHNICAL SECRETARIAT

Ekhlas Dhayat
Ezdehar Al-Shu'aibat
Reem Malaheem
Tahani Bdour